Terms and Conditions


 1. RESERVERINGEN


1.1 De Waldvilla neemt alleen reserveringen in behandeling van personen die 18 jaar of ouder zijn. Reserveringen door personen jonger dan die leeftijd zijn dan ook niet geldig.
1.2 De Waldvilla behoudt zich het recht voor zonder opgave van redenen afwijkende reserveringen, met name groepen, te weigeren, dan wel hieraan speciale voorwaarden te stellen.
1.3 Indien De Waldvilla uw reservering in behandeling neemt, zendt De Waldvilla u een bevestiging, tevens factuur, binnen 14 dagen na verrichting van de reservering. Deze dient u direct na ontvangst op juistheid te controleren. Eventuele onjuistheden dienen onmiddellijk medegedeeld te worden aan De Waldvilla.
1.4 Bent u binnen 14 dagen na verrichting van de reservering niet in het bezit van een bevestiging/factuur, dan dient u onverwijld contact op te nemen met De Waldvilla, bij gebreke waarvan geen beroep op de reservering kan worden gedaan.
1.5 Tussen u en De Waldvilla komt een overeenkomst tot stand op het moment dat De Waldvilla de reservering aan u heeft bevestigd. 1.6 Mocht een dubbele boeking ontstaan door een eventuele storing bij externe aanbieders heeft de Waldvilla het recht om uw rechtstreekse boeking te annuleren  als deze later is gemaakt dan de boeking die extern is gedaan ondanks dat uw boeking is bevestigd.
 1. EXTRA KOSTEN
  2.1 U/de huurder is behalve de huurprijs ook toeristenbelasting verschuldigd.
  2.2 De bijdrage van de toeristenbelasting wordt vastgesteld door de gemeente. U/de huurder bent aan De Waldvilla te allen tijde het door de betreffende gemeente vastgestelde en geldende tarief aan toeristenbelasting verschuldigd.
 2. BETALINGEN
  3.1 Binnen 7 dagen na het maken van een reservering dient u een aanbetaling te doen van 30% van het totaal te betalen bedrag. Bij reserveringen binnen 8 weken voor de dag van aanvang van uw verblijf dient het volledige bedrag in een keer te worden voldaan.
  3.2 Het restant bedrag van de huurprijs dient te zijn ontvangen door De Waldvilla uiterlijk 8 weken voor de dag van aanvang van het verblijf in De Waldvilla als vermeld in de bevestiging van de reservering.
  3.3 Bij reserveringen binnen 30 dagen voor aanvang van uw verblijf dient het totaal te betalen bedrag direct bij de reservering te worden voldaan. Bij gebreke van een betaling conform het vorenstaande kan De Waldvilla u het gebruik van de accommodatie ontzeggen. Indien later mocht blijken dat er door u wel een betalingsopdracht was gegeven, maar het bedrag bij aankomst nog niet was bijgeschreven op de bankrekening van De Waldvilla, dan zal restitutie van het teveel betaalde achteraf plaatsvinden.
  3.4 Bij niet tijdige betaling van de aan u gefactureerde bedragen bent u onmiddellijk na verloop van de termijn voor betaling in verzuim. Indien(tijdige) betaling uitblijft, is De Waldvilla gerechtigd de overeenkomst te ontbinden (annuleren). De Waldvilla heeft in ieder geval het recht om annuleringskosten per accommodatie in rekening te brengen.
 3. AANKOMST EN VERTREK
  4.1 De gehuurde accommodatie kan op de overeengekomen dag van aankomst als vermeld op de bevestiging van de reservering vanaf 15.00 uur worden betrokken. Op de overeengekomen dag van vertrek als vermeld op de bevestiging van de reservering dient de accommodatie vóór 10.00 uur verlaten te zijn.
  4.2 Indien het gebruik van de accommodatie eerder wordt beëindigd dan op de overeengekomen datum als vermeld op de bevestiging van de reservering, heeft de huurder geen recht op restitutie van (een gedeelte van) de huurprijs en/of kosten door De Waldvilla. Indien u een reisverzekering heeft afgesloten en u voldoet aan de door de verzekeringsmaatschappij gestelde voorwaarden, kunt u een schadeclaim uit hoofde van eerder beëindigen van uw verblijf rechtstreeks indienen bij de verzekeringsmaatschappij.
 4. REGLEMENTEN
  5.1 Conform de lokale verordeningen zijn alle gasten, desgevraagd, verplicht zich bij de ’check-in’ te legitimeren. Indien de gasten geen legitimatiebewijs kunnen tonen, kan De Waldvilla besluiten de gasten niet onder te brengen.
  5.2 Elke accommodatie mag slechts bewoond worden door het maximaal aantal personen dat op de website van De Waldvilla voor de desbetreffende accommodatie staat vermeld. Het is ook ten strengste verboden om visite van buitenaf te ontvangen in de appartementen en studio's.
  5.3 Voor het plegen van noodzakelijk onderhoud zult u zonder recht op vergoeding toestaan dat tijdens uw verblijf aan de accommodatie of overige faciliteiten werkzaamheden worden uitgevoerd.
  5.4 De huurder dient de accommodatie bezemschoon op te leveren (dus: geen vuile vaat laten staan, keuken- en koelkast schoonmaken, vuilniszak in de container plaatsen).
  5.5 Bij overtreding van de regels opgenomen in deze Algemene Voorwaarden heeft De Waldvilla het recht u, de huurder en iedere andere gebruiker terstond te verwijderen, zonder dat restitutie van de huursom of een gedeelte daarvan plaatsvindt.
  5.6 Indien eigenaar Waldvilla ernstig vermoeden heeft dat door de huurder van een accommodatie in strijd met de wet en/of de openbare orde en/of de goede zeden wordt gehandeld, is eigenaar Waldvilla gemachtigd zich toegang tot de accommodatie te verschaffen.
  5.7 het gebruik van een bbq is niet toegestaan
 5. HUISDIEREN
  6.1 Huisdieren zijn niet toegestaan in de accommodatie.
 6. GEBRUIK ACCOMMODATIE; INVENTARIS
  7.1 De huurder/gebruiker en degene die de huurder vergezellen, zijn hoofdelijk aansprakelijk voor schade door breuk en/of vermissing en/of beschadiging van inventaris en/of accommodatie. Eventuele schade dient door de huurder onmiddellijk gemeld te worden aan De Waldvilla en onmiddellijk ter plaatse te worden vergoed, tenzij de huurder kan aantonen dat het ontstaan van de schade niet is te wijten aan schuld van hemzelf, andere gebruikers of een van de leden van zijn gezelschap.
 7. INTERNETGEBRUIK
  8.1 Afhankelijk van de accommodatie biedt De Waldvilla de huurder/gebruiker en degene die de huurder vergezellen toegang tot het internet aan via een Wifi netwerk.
  8.2 De huurder is verantwoordelijk voor het correcte gebruik van internet alsmede de noodzakelijke hard- en software, configuratie, randapparatuur en verbindingen ter ondersteuning daarvan en maatregelen ter beveiliging van computer of besturingssysteem.
  8.3 De Waldvilla is niet aansprakelijk voor schade als gevolg van het gebruik van internet of als gevolg van storingen in het netwerk.
  8.4 De huurder/gebruiker en degene die de huurder vergezellen, dienen zich bij het gebruik van internet te gedragen zoals van een verantwoordelijk en zorgvuldig internetgebruiker verwacht mag worden, dienen de wettelijke regels te respecteren en zich te onthouden van gedrag waarbij overige internetgebruikers hinder ondervinden dan wel waarbij schade wordt toegebracht aan Waldvilla in de breedste zin van het woord. De huurder/gebruiker en degene die de huurder vergezellen, zullen zich onthouden van het bezoeken van websites die een onrechtmatig karakter hebben of die niet stroken met de reputatie van De Waldvilla als aanbieder van accommodatie.
  8.5 Bij constatering of het vermoeden van hinder van derden en/of (overig) internet-misbruik door de huurder/gebruiker dan wel degene die de huurder vergezellen, heeft De Waldvilla het recht zonder nadere aankondiging de toegang tot internet al dan niet geheel te blokkeren.
  8.6 De huurder vrijwaart De Waldvilla tegen aanspraken van derden op vergoeding van schade die deze derden op enigerlei wijze op De Waldvilla zouden kunnen (trachten te) verhalen, voor zover deze aansprak gegrond is op het gebruik dat door de huurder/gebruiker en degene die de huurder vergezellen, van internet is gemaakt.
 8. BORGSOM
  9.1 De Waldvilla kan van u bij aanvang van het verblijf een borgsom verlangen. De borgsom bedraagt 250 EURO per accommodatie en dient ter plaatse te worden voldaan.
  9.2 De borgsom dient ter waarborging van schade en/of kosten -in de meest ruime zin van het woord- die De Waldvilla kan lijden bij niet-nakoming van de verplichtingen van de huurder/gebruiker en degene die de huurder vergezellen.
  9.3 In het geval de borgsom niet onmiddellijk wordt voldaan is De Waldvilla gerechtigd de huurder en/of andere gebruikers de toegang tot en het gebruik van de accommodatie te ontzeggen.
  9.4 Indien u met betaling van de borgsom in gebreke blijft is De Waldvilla bovendien gerechtigd de overeenkomst met onmiddellijke ingang te ontbinden (annuleren).
  9.5 De borgsom of het eventuele restant daarvan wordt na verrekening van vorderingen (schade aan inventaris/accommodatie en/of overige kosten) van De Waldvilla op de huurder en/of gebruikers gerestitueerd. Eventuele (verdere) aanspraken op schadevergoeding worden door deze restitutie niet te niet gedaan.
 9. ANNULERINGSKOSTEN
  10.1 Binnen 14 dagen na het maken van de reservering, kan de reservering kosteloos worden geannuleerd tenzij de annulering 30 dagen of korter voor aanvang van uw verblijf is gedaan. Indien een betaling heeft plaatsgevonden met een voucher, ontvangt u hiervoor een nieuwe voucher.
  10.2 Indien een reservering wordt geannuleerd binnen 30 dagen voor aanvang van uw verblijf, zijn annuleringskosten verschuldigd. Deze annuleringskosten zijn bij annulering vanaf de 30e dag voor aankomst of later het volledige totaalbedrag.
  10.3 Indien u binnen 24 uur na de overeengekomen datum zonder nadere kennisgeving niet bent gearriveerd, wordt dit beschouwd als een annulering. In dat geval bent u het volledige totaalbedrag verschuldigd.
 10. OVERMACHT EN WIJZIGING
  11.1 In het geval De Waldvilla al dan niet tijdelijk niet in staat is om de overeenkomst geheel of gedeeltelijk uit te voeren door overmacht, kan De Waldvilla binnen 14 dagen nadat zij kennis heeft gekregen van de onmogelijkheid de overeenkomst na te komen, een wijzigingsvoorstel voorleggen (voor andere accommodatie/andere periode etc.). De opschorting van de nakoming van de verplichtingen door De Waldvilla is toegestaan indien zich omstandigheden gelegen buiten de wil van De Waldvilla voordoen. De Waldvilla zal in geen geval gehouden zijn tot vergoeding van enige schade of kosten.
  11.2 Overmacht aan de zijde van De Waldvilla bestaat indien De Waldvilla in de uitvoering van de overeenkomst geheel of gedeeltelijk, al dan niet tijdelijk wordt verhinderd door omstandigheden gelegen buiten de wil van De Waldvilla, daaronder mede begrepen blokkades, brand, overstromingen en andere storingen of gebeurtenissen.
 11. OPZEGGING
  12.1 De Waldvilla heeft te allen tijde het recht met onmiddellijke ingang de overeenkomst op te zeggen, indien bij reservering persoonsgegevens van u en/of andere gebruikers onvolledig en/of onjuist worden opgegeven. In een dergelijk geval vindt geen restitutie plaats van de huursom of een gedeelte daarvan.
 12. AANSPRAKELIJKHEID
  13.1 De Waldvilla aanvaardt geen aansprakelijkheid voor diefstal, verlies of schade van of aan zaken dan wel personen, van welke aard ook, tijdens of ten gevolge van een verblijf in De Waldvilla, tenzij er sprake is van opzet of grove schuld van De Waldvilla.
  13.2 De Waldvilla is niet aansprakelijk voor storingen in de dienstverlening of gebreken bij door derden verleende diensten.
  13.3 U/de huurder en iedere gebruiker is hoofdelijk aansprakelijk voor alle verlies en/of schade aan de gehuurde accommodatie en/of andere eigendommen van De Waldvilla ontstaan tijdens het gebruik daarvan door u en/of andere gebruikers, ongeacht of dit al dan niet het gevolg is van handelen of nalaten van uzelf en/of van derden die zich met uw toestemming in de Waldvilla bevinden.
  13.5 Bij niet juist gebruik c.q. niet juist achter laten, inclusief doch niet beperkt tot bovenmatige vervuiling, van de accommodatie worden extra kosten in rekening gebracht, welke u alsdan verplicht bent onmiddellijk te voldoen.
 13. KLACHTEN
  14.1 Ondanks de zorg en de inspanning van De Waldvilla kunt u van mening zijn dat u een gerechtvaardigde klacht heeft met betrekking tot uw vakantieverblijf. Deze klacht dient u in eerste instantie ter plaatse en direct bij de eigenaar te melden. Mocht de klacht niet naar uw tevredenheidworden afgehandeld dan heeft u het recht de klacht voor te leggen aan de volgens de wet bevoegde rechter.
 14. REISDOCUMENTEN
  15.1 U bent zelf verantwoordelijk voor het beschikken over de geldige reisdocumenten die voor uw reis naar Oostenrijk zijn vereist. De Waldvilla aanvaardt geen aansprakelijkheid voor de gevolgen die voortvloeien uit het niet in het bezit zijn van de juiste reisdocumenten.
  15.2 Om Oostenrijk binnen te komen, moet u een bewijs van een van de onderstaande gegevens overleggen:
  Voor degenen die zijn gevaccineerd: een medisch of vaccinatiecertificaat in het
  Duits of Engels om aan te tonen dat u bent gevaccineerd.
  Voor degenen die zijn hersteld: een medisch of officieel herstelcertificaat in het Duits of Engels voor een infectie waarvan u in de afgelopen zes maanden bent hersteld of bewijs van neutraliserende antilichamen (niet ouder dan drie maanden)
  Voor degenen die zijn getest: een medisch certificaat of schriftelijk testresultaat met een negatieve test (geldigheid: antigeentest: 48 uur, PCR-test: 72 uur)
  Als GEEN van de bovenstaande documenten kan worden gepresenteerd, mag u nog steeds binnenkomen, maar een test (PCR of antigeen) moet onmiddellijk of binnen ten minste 24 uur worden uitgevoerd.
Meer informatie vind u op:
https://www.nederlandwereldwijd.nl/landen/oostenrijk/reizen/reisadvies